پزشکان کلینیک

همه
جراح عمومی و پلاستیک
چشم پزشک
پوست و مو
گوش و حلق و بینی
بیهوشی
دکتر عبدالرضا باستانی

دکتر عبدالرضا باستانی

چشم پزشک
دکتر آذر بهزاد نژاد

دکتر آذر بهزاد نژاد

چشم پزشک
دکتر عباس خان نژاد

دکتر عباس خان نژاد

چشم پزشک
دکتر علی اکبر هوشیار زاده

دکتر علی اکبر هوشیار زاده

چشم پزشک
دکتر علی رحمانی شاد

دکتر علی رحمانی شاد

چشم پزشک
دکتر فرزاد نعمت الهی

دکتر فرزاد نعمت الهی

چشم پزشک
دکتر محمد اکملی

دکتر محمد اکملی

چشم پزشک
دکتر سونیا خشنود

دکتر سونیا خشنود

چشم پزشک
دکتر سید محمد نامگر

دکتر سید محمد نامگر

چشم پزشک
دکتر فاروق پارسی پور

دکتر فاروق پارسی پور

چشم پزشک
دکتر فواد حقی

دکتر فواد حقی

چشم پزشک
دکتر جواد موسویان

دکتر جواد موسویان

چشم پزشک
دکتر مرجان افضلی بهبهانی

دکتر مرجان افضلی بهبهانی

چشم پزشک
دکتر حبیب دژاگاه

دکتر حبیب دژاگاه

چشم پزشک
دکتر علی کثیری

دکتر علی کثیری

چشم پزشک
دکتر اکبر تختائیان

دکتر اکبر تختائیان

چشم پزشک
دکتر سهیلا ثریا

دکتر سهیلا ثریا

چشم پزشک
دکتر فریدون فرهی

دکتر فریدون فرهی

چشم پزشک
دکتر فریناز برنا

دکتر فریناز برنا

چشم پزشک
دکتر حسن فرشید نیا

دکتر حسن فرشید نیا

چشم پزشک
دکتر بهزاد اناری

دکتر بهزاد اناری

چشم پزشک
دکتر پیام نقاش

دکتر پیام نقاش

چشم پزشک
دکتر فرشاد استادیان

دکتر فرشاد استادیان

چشم پزشک
دکتر رضا یعقوبی

دکتر رضا یعقوبی

پوست و مو
دکتر محمد امیدیان

دکتر محمد امیدیان

پوست و مو
دکتر ژیلا فتحی

دکتر ژیلا فتحی

پوست و مو
دکتر فلور اشراقی

دکتر فلور اشراقی

پوست و مو
دکتر ناهید باقری

دکتر ناهید باقری

پوست و مو
دکتر عذرا بلادی مقدم

دکتر عذرا بلادی مقدم

پوست و مو
دکتر فروغ اقبالی

دکتر فروغ اقبالی

پوست و مو
دکتر سیمین دواچی

دکتر سیمین دواچی

پوست و مو
دکتر محمد علی ماپار

دکتر محمد علی ماپار

پوست و مو
دکتر سیما رسایی

دکتر سیما رسایی

پوست و مو
دکتر رقیه تدین

دکتر رقیه تدین

پوست و مو
دکتر جلیل پارسافر

دکتر جلیل پارسافر

گوش و حلق و بینی
دکتر نادر صاکی

دکتر نادر صاکی

گوش و حلق و بینی
دکتر غلامعلی جلایی

دکتر غلامعلی جلایی

گوش و حلق و بینی
دکتر سهیلا نیک اخلاق

دکتر سهیلا نیک اخلاق

گوش و حلق و بینی
دکتر سید راضی هشمتی

دکتر سید راضی هشمتی

گوش و حلق و بینی
دکتر سید کمال موسویان

دکتر سید کمال موسویان

گوش و حلق و بینی
دکتر محمد مهدی صاحبی بزاز

دکتر محمد مهدی صاحبی بزاز

گوش و حلق و بینی
دکتر جمال رحمانی شهریاری

دکتر جمال رحمانی شهریاری

گوش و حلق و بینی
دکتر عبدالمجید کثیری

دکتر عبدالمجید کثیری

گوش و حلق و بینی
دکتر عبدالحسین معصومی

دکتر عبدالحسین معصومی

گوش و حلق و بینی
دکتر ارشاد همتی

دکتر ارشاد همتی

گوش و حلق و بینی
دکتر توکل خانی زاده

دکتر توکل خانی زاده

گوش و حلق و بینی
دکتر مهدی خانی

دکتر مهدی خانی

گوش و حلق و بینی
دکتر مهران جوریز

دکتر مهران جوریز

گوش و حلق و بینی
دکتر جواد پی سپار

دکتر جواد پی سپار

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر اسماعیل مشهدی زاده

دکتر اسماعیل مشهدی زاده

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر محمد حسین سرمست

دکتر محمد حسین سرمست

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر عبدالرضا خورشیدی

دکتر عبدالرضا خورشیدی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر کاوه همدانی

دکتر کاوه همدانی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر فرید موسوی

دکتر فرید موسوی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر پروین محمدی

دکتر پروین محمدی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر محسن مالکی

دکتر محسن مالکی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر عدالت زارعی

دکتر عدالت زارعی

جراحی عمومی و پلاستیک
دکتر رهبر عباسی

دکتر رهبر عباسی